Thai
Standard Insulator
Link Contact
 
About Us Insulator

Our Company
บริษัทในเครือ
บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัด
บริษัท เค.เอส.ไบโอ-พลัส จำกัด
บริษัท ขอนแก่นสตาร์ช จำกัด
บริษัท เค.เอส.จันทบุรี จำกัด
 

บริษัท สแตนดาร์ด อินซูเลเตอร์ จำกัด ก่อตั้งเมือปี 2532 โดยกลุ่มนักอุตสาหกรรม ชาวไทยด้วยเงินลงทุน 15 ล้านบาทภายใต้การส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในเขต อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ 25 ไร่ ด้วยพนักงาน จำนวน 250 คน บริษัทฯ เริ่มผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าบางส่วนได้เมื่อประมาณปลายปี 2532 และ ได้ผลผลิตเต็มกำลังการผลิตเมื่อปลายปี 2533 โดยประมาณกำลังการผลิตสูงสุดที่ 1000 ตันต่อเดือน

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80 ล้านบาท ทั้งยังสามารถขยายการผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าหลากหลายประเภทให้ครอบคลุม ตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใต้การวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง และกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

จากความมุ่งมั่น และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทำให้ บริษัทฯ สามารถยกระดับมาตรฐานการบริหารงาน โดยได้รับการรับรองจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ตามลำดับ ดังนี้

2542 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เลขที่ มอก./ISO 9002 : 1994
  สำหรับขอบข่าย การผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าปอร์ซเลน
   
2545 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เลขที่ มอก./ISO 9001 : 2000
  สำหรับขอบข่าย การออกแบบและการพัฒนา และการผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าชนิดปอร์ซเลน
   
2552 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. /ISO 9001 : 2008
  สำหรับขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนา และ การผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าชนิดปอร์ซเลน

นโยบายคุณภาพ
“มุ่งสร้างสินค้าคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และ
ปรับปรุงประสิทธิผล ของระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”

นโยบายสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อยกระดับให้เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล และมุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy) ของบริษัทฯ ไว้ และสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงาน ทุกคนเข้าใจ ยึดถือปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“มุ่งมั่นปฏิบัติให้ถูกกฏ มุ่งลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม องค์กรพร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

บริษัทฯมีแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้

1. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม:
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะกำหนดและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการ และบริบทต่างๆ ตามความเหมาะสม ลักษณะและ ขนาดของบริษัทฯ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

2. การป้องกันและปกป้องการเกิดมลพิษ: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะป้องกันการเกิดมลพิษพร้อมทั้งดูแลปกป้องสภาพแวดล้อมให้มีสภาพคงเดิม ตลอดจนติดตามและควบคุมการจัดการของเสียอันตราย รวมทั้งอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้มีระบบนิเวศดังเดิม

3. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจัดทำและทบทวนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

4. ปฏิบัติตามกฏหมาย และพันธะสัญญา: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฏหมายสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

5. ทรัพยากรและพลังงาน: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการใช้ทรัพยากรและพลังงานเชิงอนุรักษ์ อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศในปัจจุบัน

6. การฝึกอบรมและการสื่อสาร: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการสื่อสารและฝึกอบรม เพื่อให้ทราบถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเผยแพร่นโยบายฉบับนี้ให้แก่สาธารณชนทั่วไป